Bát quái – Bát san – Cửu Tinh, phối hợp Hướng nhà theo thuật Phong thủy

Bát Quái : Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Bát San : Sinh khí, Ngũ quỷ, Phúc đức (Diên niên ), Lục sát, Họa hại, Thiên y, Tuyệt mệnh, Phục vị.

Cửu Tinh : Tham lang, Liêm trinh, Vũ khúc, Văn khúc, Lộc tồn, Cự môn, Phá quân, Tả phụ, Hữu bật.

Hướng nhà : Từ Bát quái, mỗi quái quản tam sơn (3 sơn ) nên sẽ có 24 hướng nhà, còn gọi là Nhị Thập Tứ Sơn như sau:

Hướng Chấn ( Đông ) gồm 3 sơn: Giáp, Ất, Mão.

Hướng Tốn ( Đông nam ) gồm 3 sơn: Thìn, Tốn, Tỵ.

Hướng Ly (Nam ) gồm 3 sơn: Bính, Ngọ, Đinh.

Hướng Khôn (Tây nam) gồm 3 sơn: Mùi, Khôn, Thân.

Hướng Đoài ( Tây ) gồm 3 sơn: Canh, Dậu, Tân.

Hướng Càn ( Tây bắc ) gồm 3 sơn: Tuất, Càn, Hợi.

Hướng Khảm ( Bắc ) gồm 3 sơn: Nhâm, Tý, Quý.

Hướng Cấn ( Đông bắc ) gồm 3 sơn: Sửu, Cấn, Dần.

Bát quái - Bát san - Cửu Tinh, phối hợp Hướng nhà theo thuật Phong thủy

Bát quái – Bát san – Cửu Tinh, phối hợp Hướng nhà theo thuật Phong thủy

Phối hợp Bát quái, Cửu cung ( Cửu tinh ) với hướng nhà được Bát San như sau.

  1. Phối hợp: Càn với Đoài, Khảm với Tốn, Cấn với Khôn, Chấn với Ly (Nghĩa là người mệnh Càn ở nhà hướng Đoài, người mệnh Khảm ở nhà hướng Tốn…) được Sinh khí thuộc sao Tham Lang Mộc tinh.
  2. Phối hợp: Càn với Chấn, khảm với Cấn, Ly với Đoài, Khôn với tốn phạm Ngũ Quỷ thuộc sao Liêm Trinh Hỏa tinh.
  3. Phối hợp: Càn với Khôn, Khảm với Ly, Cấn với Đoài, Chấn với Tốn được Phúc Đức thuộc sao Vũ Khúc Kim tinh.
  4. Phối hợp: Càn với Khảm, Cấn với Chấn, Tốn với Đoài, Ly với Khôn phạm Lục Sát thuộc sao Văn Khúc Thủy tinh.
  5. Phối hợp: Càn với Tốn, Khảm với Đoài,Cấn với Ly, Chấn với Khôn, phạm Họa Hại thuộc Sao Lộc Tồn Thổ tinh.
  6. Phối hợp: Càn với Ly, Khảm với Khôn, Cấn với Tốn, Chấn với Đoài Phạm Tuyệt Mạng thuộc sao Phá Quân Kim tinh.
  7. Phối hợp: Càn với Cấn, Khảm với Chấn, Tốn với Ly, Khôn với Đoài được Thiên Y thuộc sao Cự Môn Thổ tinh.
  8. Phối hợp Càn với Càn, Khảm với Khảm, Cấn với Cấn, Chấn với Chấn, Đoài với đoài được Phục Vị thuộc sao Phụ Bật Thủy tinh.

Hướng cửa chính, chính là hướng của nhà.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Muốn xác định hướng nhà thì đặt la bàn sao cho số 0 của la bàn vào chính giữa cung Tý của la kinh, số 180º của la bàn vào chính giữa cung Ngọ của la kinh, rồi xoay cả la kinh và la bàn sao cho kim của la bàn chỉ số 0º (La bàn và la kinh đặt ở tâm cửa). Rồi xem đường thẳng góc với cửa nằm ở cung nào của la kinh. Cung đó chính là hướng nhà.

Bát quái - Bát san - Cửu Tinh, phối hợp Hướng nhà theo thuật Phong thủy

Bát quái – Bát san – Cửu Tinh, phối hợp Hướng nhà theo thuật Phong thủy

Muốn xác định vị trí của cửa thì cũng đặt la bàn lên la kinh và kim của la bàn chủ 0º như trên, nhưng cả la kinh và la bàn đặt ở tâm nhà. Đường thẳng nối từ tâm nhà đến cửa nằm trong cung nào của la kinh, thì cung đó chính là vị trí của cửa.

Thêm bình luận