Cát Hung Của Nhà Hướng Tốn Đến Bát Trạch

Trong bài này chúng ta cùng giải quyết vấn đề của người hướng Tốn trong bát trạch, chúng ta sẽ có 2 vấn đề cần phải giải quyết tới cát hùng của nhà hướng tốn đến bát trạch. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo những chia sẻ của chúng tôi ở dưới đây nhé.

Xem thêm: Cát hung của nhà ở hướng Chấn đến Bát trạch

Nhà hướng Tốn (Đông Nam) thuộc Tốn trạch.

* Phối hợp hướng Tốn với các mệnh cung trong Bát trạch:

Hướng Tốn thuộc trạch Tốn, nên phối hợp hướng Tốn với các mệnh cung chính là phối trạch Tốn với các mệnh cung.

La Bàn minh họa nhà hướng Tôn ( Đông Nam ) và phương vị của các cửa
La Bàn minh họa nhà hướng ( Đông Nam ) và phương vị của các cửa

– Người có trạch mệnh tại cung Khảm ở nhà hướng Tốn được sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là rất tốt.

– Người có trạch mệnh tại cung Khôn ở nhà hướng Tốn bị Ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là rất xấu.

– Người có trạch mệnh tại cung Chấn ở nhà hướng Tốn được sao Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là rất tốt. Nhưng do sao Vũ khúc ngũ hành thuộc Kim, khắc hướng Tốn ngũ hành thuộc Mộc, nên từ tốt chuyển thành xấu, kỵ không nên dùng.

– Người có trạch mệnh tại cung Đoài ở nhà hướng Tốn bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

– Người có trạch mệnh tại cung Càn ở nhà hướng Tốn bị Họa hại thuộc sao Lộc Tồn Thổ tinh là xấu. Nhưng do hướng Tốn ngũ hành thuộc Mộc khắc sao Lộc tồn Thổ tinh làm giảm hiệu lực hung hại của Lộc tồn nên cũng đỡ xấu.

– Người có trạch mệnh tại cung Ly ở nhà hướng Tốn được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là tốt. Nhưng do hướng Tốn ngũ hành thuộc Mộc khắc sao Cự Môn thuộc Thổ, từ tốt chuyển thành xấu không nên dùng.

– Người có trạch mệnh tại cung Tốn ở nhà hướng Tốn được Phục vị thuộc sao Phụ bật Thủy tinh là tốt.

* Cát hung của phương vị các cửa trong hệ Phúc đức:

– Cửa chính giữa hướng Tốn phương vị Tốn được Vượng tài trong hệ phúc đức là cung tốt.

– Cửa bên phải hướng Tốn phương vị Ngọ được Tấn tài trong hệ Phúc đức là cung tốt.

– Cửa bên trái hướng Tốn phương vị Mão  được Thân hôn trong hệ Phúc đức là cung tốt.

Cát hung trong hệ Nhị thập bát tú đến phương vị của các cửa:

– Cửa chính giữa hướng Tốn phương vị Tốn trong hệ nhị thập bát tú được sao Giác và sao Chẩn là hai sao tốt quản. Ngày tháng năm sao Giác và sao Chẩn xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao này.

– Cửa bên phải hướng Tốn phương vị Ngọ bị sao Trương và sao Tinh là hai sao xấu quản. Đến ngày tháng năm sao Trương và sao Tinh xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của hai sao này.

– Cửa bên trái hướng Chấn phương vị Mão được sao Phòng là sao tốt quản, đồng thời hai phần nhỏ bị sao Tâm và sao Đê quản là hai sao xấu. Đến ngày tháng năm sao Phòng xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Phòng, ngày tháng năm sao Tâm và sao Đê xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao này.

La bàn minh họa nhà hướng Tốn, khai môn tại phương vị Tốn( Đông Nam )
La bàn minh họa nhà hướng Tốn, khai môn tại phương vị Tốn( Đông Nam )

Thủy pháp Trường sinh trong phong thủy:

Nếu ở hai cung Quý và cung Sửu ( Mộ ) mà có nước chảy đi tức là có Thủy khẩu thì sẽ lập được Thủy pháp trường sinh như sau: Thủy khẩu ở phương vị Sửu được Sinh hướng và Vượng hướng, ở phương vị Thìn được tự Sinh hướng và tự Vượng hướng.

– Dương Kim long cục – Sinh hướng.

– Long quản cục: Canh long.

– Tam hợp cục: Tỵ-Dậu Sửu.

– Cục thế: Long bên trái thu toàn Thủy bên phải.

– Tọa sơn: Càn

– Hướng sinh thái: Trường sinh.

– Hướng thiên bàn: Tốn kiêm Thìn 3 phân. Canh long thuộc Âm long. Tốn hướng là Âm hướng. Âm long lập Âm hướng là thuần Âm không tốt, nên phải lập Tốn kiêm Thìn 3 phân để tránh cô Âm.

– Trước tiên thu Đế vượng Thủy từ Canh Dậu vào Minh đường, rồi thu Lâm quan Thuỷ từ Khôn Thân, thu Quan đới Thuỷ từ Đinh Mùi vào Minh đường.

– Cấm không được thu Mộc dục Thủy từ phương vị Bính vì hương Tốn thu Bính Thủy là phạm Hoàng tuyền.

– Cấm thu Trường sinh Thủy từ cung Tỵ vì Canh long thuộc Đoài long, Tỵ sát Đoài, Canh long thu Tỵ Thủy là phạm Bát sát.

– Thủy khẩu chảy ra ở Quý Sửu là chính Mộ khố tiêu Thủy.

Nhà hướng Thìn thuộc Trạch Tốn

* Phối hợp hướng Thìn với các cung mệnh trong Bát trạch:

– Người có trạch mệnh là cung Khảm ở nhà hướng Thìn được Sinh khí thuộc sao Tham Lang Mộc tinh là rất tốt.

– Người có trạch mệnh tại cung Khôn ở nhà hướng Thìn bị Ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là rất xấu.

– Người có trạch mệnh tại cung Chấn ở nhà hướng Thìn được Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là rất tốt. Nhưng do sao Vũ khúc ngũ hành thuộc Kim, khắc hướng Thìn ( thuộc cung Tốn ) ngũ hành thuộc Mộc, nên từ tốt sẽ chuyển thành xấu, vì vậy kỵ không nên dùng.

– Người có trạch mệnh tại cung Cấn ở nhà hướng Thìn bị Tuyệt mệnh thuộc sao Phá quân Kim tinh là xấu.

– Người có trạch mệnh tại cung Đoài ở nhà hướng Thìn bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

– Người có trạch mệnh tại cung Càn ở nhà hướng Thìn bị Họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là xấu. Nhưng hướng Thìn ngũ hành thuộc Mộc, khắc sao Lộc tồn ngũ hành thuộc Thổ, làm giảm hiệu lực hung hại của sao Lộc tồn.

– Người có trạch mệnh tại cung Ly ở nhà hướng Thìn được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là tốt. Nhưng do hướng Thìn ngũ hành thuộc Mộc khắc sao Cự môn ngũ hành thuộc Thổ, nên từ tốt chuyển thành xấu, kỵ không nên dùng.

– Người có trạch mệnh tại cung Tốn ở nhà hướng Thìn được Phục vị thuộc sao Phụ Bật Thủy tinh là tốt.

Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ Phúc đức

La-ban-minh-hoa-nha-huong-thin
La bàn minh họa nhà hướng Thìn (Đông Nam)

– Cửa chính giữa hướng Thìn phương vị Thìn bị Bại tuyệt trong hệ sao Phúc đức là hung.

– Cửa bên phải hướng Thìn phương vị Bính bị Ôn hoàng trong hệ sao Phúc đức là hung.

– Cửa bên trái hướng Thìn phương vị Giáp bị Xương dâm trong hệ sao Phúc đức là hung. Có thể thiết kế cửa hướng Thìn phương vị Tỵ được Phúc đức trong hệ sao Phúc đức là cát và một cửa khác ở hướng Thìn phương vị Mão được Thân hôn trong hệ sao Phúc đức là cát.( Xem hình minh họa phía trên )

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú đến phương vị của các cửa:

– Cửa chính giữa hướng Thìn phương vị Thìn được sao Giác quản là sao tốt, đồng thời bị sao Cang quản là sao xấu. Đến ngày tháng năm sao Giác xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Giác. Đến ngày tháng năm sao Cang xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Cang.

– Cửa bên phải hướng Thìn phương vị Bính được sao Dực quản là sao tốt, đồng thời bị sao Trương quản là sao xấu. Đến ngày tháng năm sao Dực xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Dực. Đến ngày tháng năm sao Trương xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Trương.

– Cửa bên trái hướng Thìn phương vị Giáp được sao Vĩ quản là sao tốt, đồng thời bị sao Tâm quản là sao xấu. Đến ngày tháng năm sao Vĩ xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Vĩ. Đến ngày tháng năm sao Tâm xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Tâm.

Nếu thiết kế hai cửa ở phương vị Tỵ và phương vị Mão thì sẽ được cả các sao tốt trong hệ Phúc đức, được cả các sao tốt trong hệ Nhị thập bát tú.

La bàn minh họa trạch đông nam dùng cho người mệnh Tốn
La bàn minh họa trạch đông nam dùng cho người mệnh Tốn

Thủy pháp Trường sinh:

– Thủy khẩu ở phương vị Giáp Mão và Tốn Tỵ được Mộ hướng. Nếu có Thủy khẩu ở phương vị Bính Ngọ và phương vị Cấn Dần thì có thể lập được Thủy pháp Trường sinh, được Dưỡng hướng.

* Lưu ý: Phần Thủy pháp Trường sinh, muốn thực hành được phải biết tìm Long mạch, tìm huyệt vị và tìm Thủy khẩu, để xác định Long cục…Đây là việc tương đối khó đối với những ai bước đầu tìm hiểu phong thủy. Nội dung về Thủy pháp trường sinh cần có họa đồ cụ thể, phân tích cặn kẽ và thấu đáo thì mới có thể hiểu và thực hành được. Ở góc độ bài viết không cho phép phân tích tỷ mỉ, làm nội dung chính của tài liệu bị dàn trải. Chuyên đề này sẽ trình bày cụ thể ở những bài viết sau.


Bài viết liên quan

Người sinh năm 1982 mệnh gì tuổi gì? Làm nhà năm nào là đẹp nhất? Hướng nào là hợp nhất?

Dưới góc nhìn phong thủy và con mắt của các nhà phong thủy học. Vận mệnh con người khi sinh ra sẽ được định đoạt...

Tuổi 1984 làm nhà năm 2024 có được không?

Để biết được tuổi 1984 làm nhà năm 2024 có được không? Chúng tôi xin mời quý vị cùng đi vào phân tích các yếu...

Xem tuổi Canh Tý 1960 xây nhà năm 2024 cho người sinh năm 1960

Làm nhà là việc quan trọng đối với chủ đầu tư. Trong năm 2024, tùy vào từng tuổi của chủ đầu tư mà bạn sẽ...

Sinh năm 1966 mệnh gì tuổi gì? Xem chi tiết tử vi người sinh năm 1966

Có một câu hỏi “ Sinh năm 1966 mệnh gì tuổi gì, làm nhà năm nào là hợp nhất?” và một câu nói “Đàn ông...

Sinh năm 1961 Tuổi Tân Sửu Xây Nhà Năm 2024 Cần Lưu Ý Những Gì?

Sinh năm 1961 Tuổi tân sửu xây nhà năm 2024 cần lưu ý những gì? cần lưu ý những gì? Có thể nói làm nhà...

Sinh năm 1960 tuổi gì? Bao nhiêu tuổi? Mệnh gì?

Người sinh năm 1960 tuổi gì? Sinh năm 1960 mệnh gì? Bao nhiêu tuổi? Câu trả lời là người sinh năm 1960 thường sẽ gắn...

Bài viết được quan tâm

Last modified on Tháng Mười Hai 19th, 2022 at 11:16 sáng